Tổng hợp

Adapter & adaptor là gì?

Adapter & adaptor là gì?

Adapter & adaptor là bộ chuyển đổi, đổi cắm dùng để kết nối tất cả các thiết bị khác nhau. Adapter được sử dụng thông hơn adaptor.

Adapter /ə’dæptə/: bộ chuyển đổi, người sửa lại, kết nối.

Ex: My adapter seems to be having a problem.

 Bộ chuyển đổi của tôi dường như đang có một vấn đề.

Bạn đang xem: Adapter & adaptor là gì?

Ex: The grid in this city is set to 220 volts AC, so you will need an adaptor.

Hệ thống điện ở thành phố này là dòng điện xoay chiều 220 vôn nên bạn sẽ cần đến cái biến điện.

Adaptor /əˈdæptə(r)/: bộ thích nghi, bộ khớp nối.

Trong khi ở Mỹ, adapter dùng cho cả người lẫn vật dụng, còn adaptor thì hiếm khi dùng đến.

Ex: He does what Graham Greene adaptor rarely do.

Anh ấy làm những gì bộ chuyển đổi Graham Greene hiếm khi làm.

Ex: It is an adaptor that converts the analog signal that is generated by your standard phone into a digital signal.

Nó là một bộ chuyển đổi chuyển đổi tín hiệu tương tự được tạo bởi điện thoại tiêu chuẩn của bạn thành tín hiệu số.

Tư liệu tham khảo: Dictionary of English Usage. Bài viết adapter & adaptor là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *