Tổng hợp

Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất

Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất

Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 09B-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bạn đang xem: Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tử tuất

——————-

BẢN XÁC MINH VỀ THÂN NHÂN HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT

Hôm nay, ngày ……. tháng …….. năm ……….. tại ………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà ……………………………………………. Chức danh ……………………………………..

Đại diện UBND ………………………………………………………………………………………………

2. Ông/Bà …………………………………………….. Chức danh …………………………………….

Đại diện cơ quan BHXH

3. Người liên quan (nếu có): ……………………………………………………………………………

– Căn cứ Tờ khai của thân nhân do Ông/Bà (1)……………………………, lập ngày …. tháng …. năm ……….

– Căn cứ (2) …………………………………………………………………………………………….

Tiến hành xác minh về những nội dung sau (3):

– ……………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………….

Kết quả sau khi xác minh:

– ……………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………….

Chúng tôi thống nhất và đảm bảo kết quả xác minh trên là đúng sự thật để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật.

Đại diện cơ quan BHXH….

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người liên quan (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện UBND ……….

(Ký, ghi rõ họ tên)

………., ngày …… tháng ….. năm …..

BHXH …………………………

(Ký, đóng dấu)

……, ngày ……. tháng ….. năm ……

UBND ………………

(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Ghi họ tên người khai Tờ khai của thân nhân;

– (2) Giấy tờ, văn bản quản lý của UBND xã;

– (3) Nội dung cần xác minh theo yêu cầu của cơ quan BHXH (như mối quan hệ với người chết, tuổi, thu nhập, trách nhiệm nuôi dưỡng trong trường họp là người khác…) để phục vụ cho giải quyết chế độ tử tuất đúng quy định của pháp luật.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *