Tổng hợp

Báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học

Mục lục

Báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học

BNC.Edu.vn xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày khái quát tình hình ma túy, dịch HIV/ AIDS tại địa phương, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy, đánh giá những mặt đã đạt được, ưu điểm, hạn chế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Báo cáo công tác phòng chống ma túy – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT……..
TRƯỜNG TH……

Bạn đang xem: Báo cáo công tác phòng chống ma túy trong trường học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….….ngày … tháng …..năm…….

BÁO CÁO
Công tác phòng chống ma túy trong trường học

Thực hiện công văn…………về việc kiểm tra triển khai hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy năm……, Trường………….báo cáo như sau:

1. Về công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường:

Nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý trong trường học với nhiều nội dung phong phú như giáo dục trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, qua các buổi phát thanh măng non… Tuy nhiên hiệu quả giáo dục phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy chưa toàn diện: tần suất thực hiện động truyền thông phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy còn thưa thớt, thiếu tính liên tục.

Nội dung của các hoạt động chưa được đổi mới, chưa tính đến đặc điểm tâm sinh lý của từng lứa tuổi.

Hình thức tổ chức các hoạt động truyền thông phòng chống ma túy chưa gây được hứng thú cho các em tham gia. Cạnh đó, sự tham gia của các em vào những hoạt động này nhiều khi vẫn còn mang tính chất ép buộc, thiếu sự tự nguyện, chưa tích cực, chủ động vì thế hiệu quả giáo dục phòng, chống ma túy còn hạn chế.

2. Về tổ chức phối hợp với công an địa phương:

Sự phối hợp giữa hai ngành công an và giáo dục tại các địa bàn dân cư thường chỉ mới dừng lại ở việc cử cán bộ đến xử lý khi trường có yêu cầu mà chưa chú trọng xây dựng quy chế phối hợp để giao trách nhiệm cụ thể.

3. Kết quả:

Trong năm……trong toàn trường không có bất kì trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nào vi phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý.

Trên đây là báo cáo công tác phòng chống ma tuý năm…..của …………./.

Nơi nhận:

– Phòng GD & ĐT

– Đảng Ủy -UBND xã

– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo công tác phòng chống ma túy – Mẫu 2

PHÒNG GD & ĐT …………..
TRƯỜNG …………..
———–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

Số: ……….

………., ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM ……

Hưởng ứng “Tháng Hành động phòng, chống ma tuý”, “Ngày Thế giới phòng, chống ma tuý” và “Ngày Toàn dân phòng, chống ma tuý”, ngày 26/6.

Thực hiện kế hoạch số ………………. ngày … tháng … năm …… của Phòng giáo dục và đào tạo ………. về kế hoạch thực hiện “ Tháng hành động phòng chống ma túy” năm ………….

Trường trung học cơ sở ………… xin được báo cáo kết quả triển khai kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm ………. như sau:

I. Khái quát tình hình ma túy, dịch HIV/ AIDS tại địa phương năm …………..:

Tình hình ma tuý, dịch HIV/ AIDS tại địa phương năm ………. không có trường hợp học sinh, người dân nào được phá hiện sử dụng và nghiện ma túy, mắc HIV/AIDS. Tuy nhiên trong vài năm gần đây công tác phòng, chống ma tuý của chính quyền địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, cùng với công tác tuyên truyền giáo dục của Nhà trường, tình hình nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn đã và đang có xu hướng ổn định.

II. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng, chống ma túy ………:

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác PCMT, Ban chỉ đạo PCMT của nhà trường đã triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị …………………… của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý và các công văn khác của ngành chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống ma túy nhà trường đã triển khai đến từng đồng chí cán bộ giáo viên công nhân viên trong nhà trường và đưa vào nghị quyết của chi bộ, của đơn vị, nhà trường và được tổ chức triển khai, thực hiện đến từng bộ phận, từng lớp học trong nhà trường.

* Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật phòng, chống ma tuý: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật PCMT và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy đến toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên và các em học sinh trong nhà trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma tuý. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục trong các buổi chào cờ đầu tuần và trong các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: tuyên truyền qua phát thanh, phát tờ rơi … mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma tuý; tổ chức viết báo tường, thi vẽ tranh cổ động, thi tìm hiểu về Luật PCMT, lồng ghép phòng, chống ma tuý trong các tiết dạy ngoài giờ hoặc tiết dạy chính khóa. Tổ chức mít tinh biểu dương lực lượng nhân ngày thế giới PCMT (26/6)…. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo Đoàn -Đội thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động đoàn để tổ chức định kỳ 3 tháng một lần tuyên truyền PCMT trong học đường kết hợp với các hoạt động Đoàn- Đội. Tổ chức phát tờ rơi, treo băng zôn tuyên truyền về công tác phòng chống ma tuý học đường.

– Đã tổ chức được đợt tuyên truyền rộng rãi trong toàn trường về nguy hiểm của ma tuý học đường và biện pháp phòng, tránh tới toàn bộ CBGV – HS trong trà trường.

– Nhà trường thành lập một ban chỉ đạo về công tác PCMT, có phân công phân nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách, dưới sự đôn đốc, giám sát của Hiệu trưởng

*Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, Nhà trường và chính quyền địa phương về giám sát các vấn đề tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý:

Ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý số cán bộ giáo viên, học sinh cư trú tại địa phương ngay từ đầu năm học. Nhằm kịp thời thông báo cho chính quyền và gia đình biết nếu có trường hợp nghi vấn có liên quan tới ma tuý để cùng giám sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.

III. Đánh giá những mặt đã làm được, chưa làm được và bài học rút kinh nghiệm:

1. Thống kê một số kết quả đã đạt được:

Bảng 1: Tuyên truyền trực tiếp về phòng, chống ma tuý và nguy cơ lây nhiễm HIV

STT Nhóm đối tượng được truyền thông Số lượt người được truyền thông
1 Học sinh
2 Giáo viên, nhân viên
3 Cán bộ quản lý giáo dục

Bảng 2: Tài liệu truyền thông được sử dụng

STT Tài liệu truyền thông Số lượt đã sử dụng
1 Tờ rơi, tranh vẽ
2 Panô, apphich
3 Sách mỏng, sách nhỏ
4 Tài liệu khác
Tổng

Bảng 3: Loại hình truyền thông

Stt Hoạt động Chủ đề Số buổi
1 Ngoại khóa Ma túy hiểm họa của cộng đồng
2 Tập huấn Hướng dẫn tổ chức dạy lồng ghép nội dung PCMT – HIV/ AIDS trong các môn học có liên quan.
3 Truyền thông Tham gia phòng chống ma túy là bảo vệ chính bạn, gia đình và xã hội
4 Vẽ tranh Phòng chống ma túy, AIDS
5 Xem phim tài liệu

2 Đánh giá chung:

a. Những mặt đã làm được:

Nhìn chung nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản chỉ đạo của ngành GD&ĐT và của các cơ quan chức năng. Công tác tuyên truyền giáo dục PCMT được thực hiện thường xuyên, liên tục trong các buổi chào cờ đầu tuần và sinh họat lớp cuối tuần.

– Nhà trường đã thành lập BCĐ phòng, chống ma túy; lên kế hoạch PCMT và tổ chức thực hiện phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân phụ trách, chịu sự theo dõi, giám sát của thủ trưởng cơ quan, hiệu trưởng nhà trường.

– Trong năm nay, chưa phát hiện được một HS, GV nào nghiện ma túy hoặc có liên quan tới ma túy.

– Nhà trường đã phối hợp với công an xã Long Cốc thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục PCMT cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HS.

– Công tác PCMT được phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình phụ huynh học sinh thông qua buổi họp đầu năm, có sự cam kết, lấy chữ ký phụ huynh trong bản cam kết không thử, không tàng trữ, không sử dụng và vân chuyển buôn bán ma túy.

b. Những mặt chưa làm được:

Công tác PCMT chưa thực hiện có hiệu quả do việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường còn chưa nhịp nhàng, đôi khi còn bị động, sự phối, kết hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương chỉ thực hiện tốt được lúc này hoặc lúc khác, nhiều lúc thực hiện không liên tục. Kế hoạch PCMT còn sơ sài, không cụ thể, không có sự phân công, phân nhiệm cho thành viên nào phụ trách, kế hoạch còn mang tính chung chung, không hiệu quả.

c. Nguyên nhân:

Chủ yếu là nhận thức của một số ít CBGV và HS còn yếu, chưa đầy đủ, vẫn coi nhẹ công tác PCMT trong trường học; do cán bộ chuyên trách PCMT không năng động, thiếu sáng tạo trong việc tổ chức và thực hiện, cán bộ quản lý nhà trường thiếu sự giám sát, đôn đốc công việc khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới. Nhà trường không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là nơi giáo dục tòan diện về mọi mặt cho HS trở thành nhân tài của đất nước; Nhà trường cũng là nơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để HS nắm được luật, hiểu biết luật và thực hiện đúng theo luật, nhằm để đào tạo HS trở thành một công dân tốt phục vụ cho dân, phục vụ cho đất nước; đồng thời, trường học cũng là nơi dễ bị nhiễm các tội phạm và các tệ nạn xã hội, nếu như chúng ta không có biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa PCMT và các tệ nạn xã hội khác. Kiên quyết không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.

d. Bài học kinh nghiệm

– Thường xuyên cập nhật và triển khai các văn bản, Chỉ thị của cấp trên.

– Chỉ đạo sát sao, đôn đốc kịp thời đối với các thành viên trong Ban chỉ đạo cũng như các cán bộ giáo viên và học sinh trong trường.

– Thực hiện tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ giáo viên và học sinh.

– Đa dạng hoá các loại hình tuyên truyền, các loại panô, áp phích, khẩu hiệu.

– Phối hợp chặt chẽ các đoàn thể trong trường để tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

– Tăng cường phối hợp với địa phương để làm tốt công tác phòng chống ma tuý – HIV/AIDS.

– Giao ban, sơ kết, tổng kết thường xuyên, định kỳ.

– Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, có kiểm tra, đôn đốc.

– Khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân và tập thể đạt được thành tích tốt trong công tác phòng chống ma tuý – HIV/AIDS.

IV. Phương hướng hành động phòng, chống ma túy 6 tháng cuối năm …… và thời gian tiếp theo:

– Quán triệt và thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCMT trong các trường học.

– Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền và phổ biến rộng rãi luật PCMT trong học sinh. Coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ cơ bản, công tác này được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong trường học, đặc biệt chú ý tới công tác tuyên truyền PCMT dưới cờ hàng tuần và tổ chức cho HS trao đổi, tìm hiểu về PCMT trong các tiết sinh hoạt lớp cuối tuần.

– Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra phát hiện người nghiện và công tác PCMT tại trường học, để kịp thời phát hiện những yếu kém trong công tác chỉ đạo và thực hiện, đồng thời nhắc nhở, uốn nắn những thiếu sót để nhà trường thực hiện tốt hơn công tác này.

– Thực hiện tốt công tác phối, kết hợp giữa nhà trường với các ban, ngành, với các cơ quan chức năng, với chính quyền địa phương, với gia đình và các tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật PCMT trong trường học.

– Nhà trường phải tổ chức cho HS thực hiện bản cam kết không sử dụng ma túy hoặc chứa chấp, buôn bán ma túy. Xây dựng trường học thực sự là một môi trường lành mạnh không có các tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

– Lập hòm thư, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong CBGV và HS; xây dựng và tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ, giáo viên, học sinh, và nhân dân có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của Nhà trường.

– Tổ chức khám sức khỏe đầu vào học sinh, kiểm tra, xét nghiệm ngẫu nhiên việc sử dụng ma túy và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với học sinh, nhằm rà soát, phát hiện học sinh, sử dụng, tàng trữ các chất ma túy hoặc gây nghiện khác.

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về văn hóa – nghệ thuật, các hoạt động thể dục, thể thao, các cuộc thi với nhiều hình thúc phong phú, sáng tạo, vui tươi, sinh động thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng phòng, chống ma túy. Tiếp tục xây dựng, bổ sung tài liệu tuyên truyền về phòng chống ma túy với nội dung thiết thực hơn, dễ hiểu, dễ thực hiện hơn.

– Nhà trường phối hợp với gia đình quản lý tốt việc học hành và giờ giấc sinh hoạt của học sinh, cũng như quản lý các mối quan hệ bạn bè, việc tiêu xài tiền bạc, giúp phát hiện sớm những trường hợp có liên quan đến các tệ nạn xã hội để kịp thời giáo dục, uốn nắn, giải quyết, xử lý đúng.

V. Đề xuất và kiến nghị giải pháp thực hiện:

1. Đề xuất và kiến nghị:

Hiện nay, kinh phí về PCMT cấp cho nhà trường không có. Việc in ấn, photo tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị BCĐ PCMT các cấp cung cấp kinh phí hoặc cung cấp tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhà trường.

2. Giải pháp thực hiện:

Huy động toàn thể các đoàn thể chính trị trong Nhà trường phối hợp tuyên truyền về công tác PCMT học đường, nòng cốt là đoàn thanh niên. Khi kết thúc học kì Ban chỉ đạo họp để kiểm điểm về công tác triển khai trong kì và lập phương hướng kế hoạch triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của học kì tiếp theo. Hàng năm, tiến hành tổ chức cho phát giác và đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm.

Nơi nhận:

– Phòng GD & ĐT
– Đảng Ủy -UBND xã
– Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *