Tổng hợp

Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Mẫu số 01A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI …..….
BẢO HIỂM XÃ HỘI ….
——–

Bạn đang xem: Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

BÁO CÁO TỔNG HỢP GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU,
THAI SẢN VÀ TRỢ CẤP DƯỠNG SỨC PHSK

Tháng …. năm ….

(Đơn vị tính: ngày, 1.000 đồng)

Mẫu số 01A-HSB

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
Chế độ BHXH (1)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …… tháng ….. năm ……

Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

Ghi chú:

– Lập theo tháng;

– (1) Nếu là danh sách do BHXH huyện lập thì không hiển thị nội dung này;

– Cột C (ghi chú) tổng hợp số lượt người hưởng trợ cấp do đơn vị giải quyết sai về điều kiện, mức hưởng hoặc lạm dụng quỹ.

Các bạn có thể kích vào nút Tải về để tải thêm các mẫu đơn sau:

– Danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi – Mẫu số 01B-HSB.

– Báo cáo tổng hợp giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu số 02-HSB.

– Báo cáo tổng hợp đối tượng và kinh phí giải quyết hưởng BHXH – Mẫu số 20-HSB.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *