Tổng hợp

Báo cáo tổng kết công tác năm

Mục lục

Báo cáo tổng kết công tác năm

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm cũ và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ công tác trong năm tới được đề xuất và thực hiện.

TÊN CƠ QUAN
…………………….

Số: ……./BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết công tác năm

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm ….
Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ….

Mở đầu:

Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Nội dung:

I. Tổng kết công tác năm …

Nêu các kết quả đã làm được.

Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.

Những bài học kinh nghiệm.

II. Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm …

Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.

Các biện pháp tổ chức thực hiện.

Các đề nghị lên cấp trên.

III. Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao…

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
…….

Lưu văn thư

(Ký tên, đóng dấu)

BNC.Edu.vn văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *