Tổng hợp

Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập ban hành theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC2

————–

Bạn đang xem: Báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Số: …./BC-…..3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

………, ngày ……. tháng …… năm 20…..

BÁO CÁO
Về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập

Căn cứ Thông tư số /2014/TT-BGDĐT ngày …… tháng …… năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam, …………4 báo cáo về việc tiếp nhận người nước ngoài vào Việt Nam học tập như sau:

1. Tình hình chung về công tác tuyển sinh và số lượng người nước ngoài tiếp nhận vào Việt Nam học tập, tình trạng chuyển ngành, chuyển trường, lưu ban, thôi học …:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(chi tiết theo các biểu kèm theo)

2. Những khó khăn vướng mắc:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kiến nghị đề xuất:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– …… ;

– …… ;

– Lưu: VT, …

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

1. Tên cơ quan chủ quản

2. Tên cơ sở giáo dục

3. Chữ viết tắt cơ sở giáo dục ban hành văn bản

4. Tên cơ quan/tổ chức báo cáo

Các bạn kích vào nút tải về để tải thêm các bảng biểu kèm theo sau:

– Thống kê số lượng lưu học sinh tiếp nhận mới – Biểu số 01

– Thống kê số lượng lưu học sinh đang học tập – Biểu số 02

– Thống kê số lượng lưu học sinh về nước – Biểu số 03

– Danh sách lưu học sinh đang học – Biểu số 04

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *