Tổng hợp

Biên bản chứng nhận

Biên bản chứng nhận

Biên bản chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Mẫu số: 04/BB

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[1]
TÊN CƠ QUAN
LẬP BIÊN BẢN

——–

Bạn đang xem: Biên bản chứng nhận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …/BB-CN

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Hôm nay, hồi …… giờ …. ngày …. tháng ….. năm ……….. Tại ………………..

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà): ……………………… Chức vụ: ………………………. Đơn vị: …………………..

2. Ông (bà): ……………………… Chức vụ: ………………………. Đơn vị: …………………..

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà): ………………. Năm sinh: ………………………… Quốc tịch: ………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: …………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………..

b) Ông (bà): ………………………. Năm sinh: ………………………… Quốc tịch: …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động: ………………………………………………………………

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ……………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ………..

Chứng nhận rằng:[2] ………………………………………………………………………..

Biên bản kết thúc vào hồi …….. giờ ……… ngày …. tháng ……. năm ………..

Biên bản được lập thành ……….. bản; mỗi bản gồm …………. trang; có nội dung và giá trị như nhau; đã giao cho ……………………………… 01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):[3] ………………………………………………………..

NGƯỜI CHỨNG NHẬN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

[1] Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

[2] Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận;

[3] Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *