Tổng hợp

Biên bản định giá tài sản

Mục lục

Biên bản định giá tài sản

BNC.Edu.vn xin giới thiệu Mẫu biên bản định giá tài sản góp vốn được thực hiện căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 khi các cá nhân tham gia góp vốn làm ăn hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

CÔNG TY …………….

Số /TB – …..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Tại thời điểm …………………………………

Bạn đang xem: Biên bản định giá tài sản

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005.

– Xét nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày ………………………………..tại ………………………….. đã tiến hành việc định giá tài sản.

Thành phần tham gia định giá gồm các ông, bà có tên dưới đây:

1. Ông ……………….………………………………………..…………………………………………

Địa chỉ: ……………….………………………………………..………………………………………..

2. Ông ……..….….………………………………………..…………………………………………….

Địa chỉ: ……………………..….………………………………………..………………………………

3. Ông ……………..….………………………………………..………………………………………..

Địa chỉ: ………………….………………………………………..………………………………………

Đã tiến hành định giá tài sản như sau:

1. Tài sản định giá là ………………………..….………………………………………..…………….

2. Nguyên tắc định giá: Định giá tài sản theo giá thị trường theo nguyên tắc nhất trí

3. Nội dung việc định giá: ………………………………………..….…………………………………

4. Kết thúc định giá: ………………………….………………………………………..……………….

5. Cam kết của các bên tham gia định giá:.………………………………………..………………..

Cuộc họp kết thúc lúc 10h cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp đã được các bên dự họp thông qua và cùng ký vào biên bản.

Chữ ký của các thành viên

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *