Tổng hợp

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mục lục

Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Trong buổi họp chi bộ đề nghị công nhận Đảng viên chính thức, thì không thể thiếu biên bản. Vậy mời các bạn cùng tham khảo Mẫu 12-KNĐ để biết cách viết biên bản xét chuyển Đảng chính thức.

Mẫu 12 – KĐN

ĐẢNG BỘ ………………………………………

Bạn đang xem: Biên bản họp chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

CHI BỘ: …………………………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…..

BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng …… năm …….., chi bộ ……………………………………….. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ ………. đảng viên, trong đó chính thức ……… đồng chí, dự bị ……… đồng chí.

Có mặt: …………………….. đ/c, đ/v chính thức ………… đ/c, dự bị …………….. đ/c

Vắng mặt …………. đảng viên, trong đó chính thức ………….. đồng chí, dự bị ………….. đồng chí.

Chủ trì hội nghị: đồng chí ……………………………………, chức vụ

Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý kiến đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức ……………….. đ/c (đạt ……….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: ……………….. đ/c (chiếm ……….. %) với lý do:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị Đảng ủy ……………………………………………………, công nhận đảng viên dự bị ……………………………….. trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ trì Thư

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *