Tổng hợp

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

Mục lục

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

Tên đơn vị:…………….
Địa chỉ:…………………
Mã QLLĐ: …………….

Số: ……./…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

……….., ngày……. tháng……. năm .….

BIÊN BẢN
Lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể

1. Tổng số CNVC và lao động của doanh nghiệp : ……………… người.

2. Phương thức lấy ý kiến :

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:

3. Số lượng người được lấy ý kiến :

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: …………người

Tỉ lệ : ……………%

5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp :…………người

Tỉ lệ : ……………%

6. Những điều khoản không tán thành :

– …………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………….

– ………………………………………………………………………………………………….

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỉ lệ % không tán thành)

Xác nhận của đại diện BCH công đoàn
(Họ và tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)

Người viết biên bản
(Họ tên, chức danh)

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *