Tổng hợp

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Mục lục

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

BNC.Edu.vn xin giới thiệu mẫu Biên bản kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng trước đó.

CÔNG TY …………………………………………….

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ………………………………………………………………………………………..

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ……………………………………………………………………………………..

Thời gian : Ngày …. tháng ….. năm 200..

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………………………………… Chức vụ: ……………………………………
.
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà) : ……………………………….……. Chức vụ : ………………………………………..……………

Ông (bà) : ………………………..……….. Chức vụ : …………………………………………………

Ông (bà) : …………………………………..…. Chức vụ : ………………………………………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………………………………………………………………………………

Ông (bà) : ………………………………..……. Chức vụ : ………………………………………….…………..

4. Đại diện bên sử dụng / kho:……………………………………………………………………………………………….

Ông (bà) : ………………………………..……. Chức vụ : ……………………………………………………..…………..

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm :……………………………………………………………………………

TRƯỞNG BAN CÁC THÀNH VIÊN BÊN CUNG ỨNG BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

BNC.Edu.vn tài liệu để xem nội dung chi tiết.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *