Tổng hợp

Biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho Người lao động

Mục lục

Biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho Người lao động

Biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho Người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

BẢN THỎA THUẬN
(V/v : Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động)

– Căn cứ qui định tại Bộ luật Dân sự và Bộ luật Lao động.

Bạn đang xem: Biên bản thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí đào tạo cho Người lao động

– Theo sự thỏa thuận của hai bên.

Hôm nay : ngày …… tháng………năm ………

Tại : Văn phòng công ty …………………………………..

Hai bên gồm:

1. Bên sử dụng lao động : CÔNG TY ……………………………………..

Địa chỉ : ……………………………………………………………………….

Điện thoại : …………………………………………………………………..

Đại diện :………………………………………………………………………- Giám đốc công ty.

Sau đây gọi tắt là “công ty”

2. Bên Người lao động : Ông (Bà) ……………………………………….

Số CMND : ……………………………………………………………..

Địa chỉ : ………………………………………………………………….

Là : ………………………………………………………………………..

Sau đây gọi tắt là “………………………………….”

Sau khi trao đổi và đồng thuận, hai bên thống nhất lập Bản Thỏa thuận này với nội dung như sau

Điều 1 : NỘI DUNG THỎA THUẬN

1.1. Theo thỏa thuận giữa công ty và Ông (Bà) ……………………………., công ty đồng ý hỗ trợ chi phí đào tạo cho Ông (Bà)…………………………………….. tham dự đào tạo, huấn luyện về …………………………..do ………………………….tổ chức tại ………………………………………….. Bao gồm chí phí đào tạo, đi lại (vé máy bay), khách sạn, ăn ở … – trong thời gian 1 tháng : từ …./……../…… đến ……/……./………. ( có nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm).

1.2. Giá trị khoản chi phí hỗ trợ :

Giá trị chi phí hỗ trợ của Công ty tạm tính như sau:

– Chi phí đạo tạo : ………………………… VND ( …………………..)

– Chi phí đi lại, ăn ở : …………………….. VND ( ………………….).

=> Tổng cộng: ……………………………….VND (…………………..)

Điều 2 : THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC HỖ TRỢ

Công ty sẽ thanh toán một lần toàn bộ khoản chi phí trên cho Ông (Bà)………………….. vào ngày …………

Điều 3 : CAM KẾT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Để bảo đảm sự công bằng trong việc được hỗ trợ chi phí đào tạo như nêu tại điều 1, Ông (Bà)………………….tự nguyện cam kết với công ty như sau :

– Người lao động cam kết sẽ tiếp tục phục vụ (làm việc) tại công ty ít nhất là hai (2) năm kể từ khi kết thúc khóa đào tạo.

– Người lao động cam kết hoàn trả toàn bộ (100%) khoản chi phí hỗ trợ đã nhận từ công ty trong các trường hợp sau:

• Tự ý bỏ việc, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động – bất kể vì lý do gì trong vòng 2 năm kể từ khi kết thúc khóa đào tạo.

• Vi phạm kỷ luật lao động đến mức Công ty phải chấm dứt hợp đồng lao động/sa thải – vì lỗi của Người lao động.

Điều 4 : THỎA THUẬN CHUNG

– Trong thời gian Ông (Bà)…………………… đi học, nếu xảy ra những tình huống khách quan có thể làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng này hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận, giải quyết trên cơ sở thực tế theo hướng hai bên cùng có lợi, bảo toàn những chi phí mà công ty đã bỏ ra hỗ trợ cho Ông (Bà)…………………………..

– Bản thỏa thuận này không làm thay đổi Hợp đồng lao động đã ký giữa hai bên. Hai bên vẫn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng lao động và bên người lao động – theo qui định của pháp luật lao động.

– Nếu có những tranh chấp liên quan đến bản thỏa thuận này không thể giải quyết được, hai bên đồng ý sẽ đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền tại ………………………………để giải quyết theo qui định của pháp luật.

Bản thỏa thuận này có hiệu lực kể từ khi hai bên cùng ký vào, được làm thành 2 bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. Các bên cam kết hoàn toàn tự nguyện và đều hiểu rõ các điều kiện và thỏa thuận nêu trên và đồng ý ký dưới đây.

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *