Tổng hợp

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm.

BẢO HIỂM XÃ HỘI …………

Bạn đang xem: Biên nhận thu hồi thẻ BHYT

…………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

Hà Nội, ngày…… tháng………. năm…….

BIÊN NHẬN THU HỒI THẺ BHYT

Họ và tên:…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……

Đại diện đơn vị:……………………….……………………………….…………………….…………………….……..

Mã đơn vị:…………………………………………………………………….…………………….…………………….

Nộp lại thẻ BHYT thời hạn sử dụng:………………………………………….đến ………………………………

Lý do thu hồi thẻ BHYT:…………….……………………………….…………………….…………………….……..

Tổng số thẻ thu hồi:…………………………………………………………… thẻ.

Biên nhận được lập lúc………..giờ…………phút, ngày………tháng………năm…………

Biên nhận này được lập thành 03 bản, cơ quan BHXh giữ 02 bản, đơn vị giữ 01 bản.

Người nhận Người nộp

Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM văn bản để xem thêm chi tiết.

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *