Tổng hợp

Cây tre tiếng Pháp là gì

Cây tre tiếng Pháp là gì

Cây tre tiếng Pháp là les bambous, là một loại cây thực vật gắn liền từ lời văn đến hoạt động hằng ngày của người dân vùng quê Việt Nam, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh lũy tre xanh tốt quanh năm ở làng quê Việt Nam.

Cây tre tiếng Pháp là les bambous, là loại cây không ai không biết vá»›i dân Việt Nam hình ảnh những lÅ©y tre bao bọc khu vá»±c làng rất thân thuá»™c vá»›i người Việt Nam và còn xuất hiện trong nhiều bài thÆ¡,..

Má»™t số từ vá»±ng tiếng Pháp về cây tre:

Bạn đang xem: Cây tre tiếng Pháp là gì

Les plantes monocotylédones: Cây má»™t lá mầm.

Les graminées: Cỏ.

Les tiges ligneuses: Thân gá»—.

Creux: Rá»—ng.

Les bambous herbacés: Tre thân cỏ. Cây tre tiếng Pháp là gì

L’Amérique latine: Mỹ la tinh.

Le plante ornementale: Cây cảnh.

Le plante alimentaire: Nhà máy thá»±c phẩm.

Le matériau de construction: Vật liệu xây dá»±ng.

Chaumes de bambou: Thân tre.

Rhizome: Thân rá»….

Les tiges souterraines: Thân ngầm.

Le pousse de bambou: Măng.

Un type de bourgeon: Chồi.

Le tendron: Gân.

Feuillage de bambou: Tán lá tre.

Le pétiole: Cuống lá.

La feuille du bambou: Lá tre.

Le bois: Gá»—.

La floraison: Ra hoa.

L’Inflorescence d’un bambou: Cụm hoa của cây tre.

Le bambou à chaumes noirs: Tre Ä‘en.

Les palmiers: Cây cọ.

Le forêt de bambou: Trừng tre.

Les jeunes plants: Cây non.

Le feuillage: Tán lá.

Má»™t số mẫu câu tiếng Pháp về cây tre:

1. Les bambous sont des plantes monocotylédones appartenant à la famille des graminées.

Tre là loại cây má»™t lá mầm thuá»™c họ cỏ.

2. Les bambous se sont adaptés à de nombreux climats (tropicaux, subtropicaux, et tempérés) et sont présents naturellement dans tous les continents à l’exception de l’Antarctique.

Tre thích nghi vá»›i nhiều vùng khí hậu (nhiệt Ä‘á»›i, cận nhiệt Ä‘á»›i và ôn Ä‘á»›i) và xuất hiện tá»± nhiên trên tất cả các lục địa, ngoại trừ Nam Cá»±c.

3. Le bambou a été et reste très largement utilisé en tant que plante ornementale, plante alimentaire et matériau de construction (échafaudage).

Tre Ä‘ã và Ä‘ang được sá»­ dụng rất rá»™ng rãi làm cây cảnh, cây thá»±c phẩm và vật liệu xây dá»±ng (giàn giáo).

4. Tous les bambous ont des tiges souterraines, appelées rhizomes.

Tất cả các loại tre đều có thân ngầm, gọi là thân rá»….

Ná»™i dung bài viết được biên soạn bởi giáo viên tiếng Trung SGV – cây tre trong tiếng Pháp là gì.

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *