Tổng hợp

Các lệnh con trong lệnh nslookup Windows (Phần 3)

Mục lục

Các lệnh con trong lệnh nslookup Windows (Phần 3)

Lệnh nslookup set recurse

Yêu cầu máy chủ định danh Domain Name System (DNS) truy vấn các máy chủ khác nếu không có thông tin.

Cú pháp lệnh nslookup set recurse

set [no]recurse

Bạn đang xem: Các lệnh con trong lệnh nslookup Windows (Phần 3)

Tham số lệnh nslookup set recurse

Tham số

Mô tả

norecurse

Ngăn chặn máy chủ định danh Domain Name System (DNS) truy vấn các máy chủ khác nếu nó không có thông tin

recurse

Yêu cầu máy chủ định danh Domain Name System (DNS) truy vấn các máy chủ khác nếu nó không có thông tin. Cú pháp mặc định là recurse.

{help

?}

Lệnh nslookup set retry

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Thiết lập số lần thử lại.

Cú pháp lệnh nslookup set retry

set retry=

Tham số lệnh nslookup set retry

Tham số

Mô tả

Chỉ định giá trị mới cho số lần thử lại. Số lần thử lại mặc định là 4.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các tiểu lệnh trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup set retry

Khi không nhận được hồi âm đối với một yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian chờ sẽ được tăng gấp đôi và yêu cầu được gửi lại. Giá trị thử lại kiểm soát số lần yêu cầu được gửi lại trước khi hủy bỏ. Bạn có thể thay đổi khoảng thời gian chờ với lệnh con set timeout.

Lệnh nslookup set root

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Thay đổi tên của máy chủ gốc được sử dụng cho các truy vấn.

Cú pháp lệnh nslookup set root

set root=

Tham số lệnh nslookup set root

Tham số

Mô tả

Chỉ định tên mới cho máy chủ gốc. Giá trị mặc định là ns.nic.ddn.mil.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các tiểu lệnh trong nslookup.

Chú giải

Lệnh con set root sẽ ảnh hưởng đến lệnh con root.

Lệnh nslookup set search

Gắn thêm các tên miền Domain Name System (DNS) trong danh sách tìm kiếm tên miền DNS theo yêu cầu cho đến khi nhận được câu trả lời. Điều này áp dụng khi yêu cầu cài đặt và tra cứu chứa ít nhất một chu kỳ, nhưng không kết thúc bằng dấu sổ.

Cú pháp lệnh nslookup set search

set [no]search

Tham số lệnh nslookup set search

Tham số

Mô tả

nosearch

Dừng việc thêm các tên miền Domain Name System (DNS) trong danh sách tìm kiếm tên miền DNS vào yêu cầu.

search

Gắn thêm tên các tên miền Domain Name System (DNS) trong danh sách tìm kiếm tên miền DNS vào yêu cầu cho đến khi nhận được câu trả lời. Cú pháp mặc định là search.

{help

?}

Lệnh nslookup set srchlist

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

thay đổi tên miền Domain Name System (DNS) mặc định và danh sách tìm kiếm.

Cú pháp lệnh nslookup set srchlist

Set srchlist=[/…]

Tham số lệnh nslookup set srchlist

Tham số

Mô tả

Chỉ định tên mới cho tên miền DNS mặc định và danh sách tìm kiếm. Giá trị tên miền mặc định được dựa trên tên máy chủ lưu trữ. Bạn có thể chỉ định tối đa sáu tên, được phân tách bằng dấu gạch chéo (/).

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các tiểu lệnh trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup set srchlist

Lệnh con set srchlist sẽ ghi đè tên miền DNS mặc định và danh sách tìm kiếm của lệnh set domain. Sử dụng lệnh set all để hiển thị danh sách.

Ví dụ sau đặt tên miền DNS thành mfg.widgets.com và danh sách tìm kiếm thành ba tên như sau:

set srchlist=mfg.widgets.com/mrp2.widgets.com/widgets.com

Lệnh nslookup set timeout

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

Thay đổi số giây đầu để chờ trả lời yêu cầu tra cứu.

Cú pháp lệnh nslookup set timeout

set timeout=

Tham số lệnh nslookup set timeout

Tham số

Mô tả

Chỉ định số giây để chờ trả lời. Số giây mặc định để chờ là 5.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các tiểu lệnh trong nslookup.

Chú giải lệnh nslookup set timeout

Khi không nhận được trả lời yêu cầu trong khoảng thời gian đã chỉ định, thời gian chờ được tăng gấp đôi và yêu cầu được gửi lại. Bạn có thể sử dụng lệnh set retry để kiểm soát số lần thử lại.

Ví dụ sau đặt thời gian chờ để nhận phản hồi trong 2 giây:

set timeout=2

Lệnh nslookup set type

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

thay đổi loại bản ghi tài nguyên cho truy vấn.

Cú pháp lệnh nslookup set type

set type=

Tham số lệnh nslookup set type

Chỉ định một loại bản ghi tài nguyên DNS. Loại bản ghi tài nguyên mặc định là A. Bảng sau đây liệt kê các giá trị hợp lệ cho lệnh này.

Giá trị

Mô tả

A

Chỉ định một địa chỉ IP của máy tính

ANY

Chỉ định một địa chỉ IP của máy tính

CNAME

Chỉ định tên chuẩn cho một bí danh

GID

Chỉ định định danh nhóm của một tên nhóm

HINFO

Xác định định CPU của máy tính và loại hệ điều hành

MB

Chỉ định tên miền hộp thư mailbox

MG

Chỉ định thành viên nhóm mail.

MINFO

Xác định hộp thư hoặc thông tin danh sách mail

MR

Chỉ định tên miền mail rename

MX

Chỉ định đối tượng trao đổi mail

NS

Chỉ định máy chủ tên DNS cho vùng được đặt tên

PTR

Chỉ định tên máy tính nếu truy vấn là địa chỉ IP; nếu không, con trỏ sẽ được chỉ định đến thông tin khác

SOA

Chỉ định quyền cho vùng DNS

TXT

Chỉ định thông tin văn bản.

UID

Xác định định danh người dùng.

UINFO

Xác định thông tin người dùng.

WKS

Mô tả một dịch vụ nổi bật

{help

?}

Chú giải

Lệnh set type thực hiện chức năng tương tự như lệnh querytype set.

Để biết thêm thông tin về các loại bản ghi tài nguyên, hãy xem Request for Comment (Rfc) 1035.

Lệnh nslookup set vc

Chỉ định sử dụng hoặc không sử dụng mạch ảo khi gửi yêu cầu đến máy chủ.

Cú pháp lệnh nslookup set vc

set [no]vc

Tham số lệnh nslookup set vc

Tham số

Mô tả

novc

Chỉ định không bao giờ sử dụng mạch ảo khi gửi yêu cầu đến máy chủ. Mặc định là novc.

vc

Chỉ định luôn sử dụng mạch ảo khi gửi yêu cầu đến máy chủ.

{help

?}

Lệnh nslookup view

(Áp dụng cho Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012).

sắp xếp và liệt kê kết quả đầu ra của các lệnh con hoặc lệnh ls trước đó.

Cú pháp lệnh nslookup view

view

Tham số lệnh nslookup view

Tham số

Mô tả

Chỉ định tên của tệp chứa kết quả đầu ra từ các lệnh con hoặc lệnh ls trước đó.

{help | ?}

Hiển thị tóm tắt ngắn về các tiểu lệnh nslookup.

Xem thêm:

  • Các lệnh con trong lệnh nslookup Windows (Phần 1)
  • Lệnh nlbmgr trong Windows

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *