Tổng hợp

Chỉ thị 08/CT-TTg

Chỉ thị 08/CT-TTg

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 03 năm 2012 về việc thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý thị trường chứng khoán.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——————-
Số: 08/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Bạn đang xem: Chỉ thị 08/CT-TTg

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Trong thời gian gần đây, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, kinh tế – thương mại thế giới suy giảm cũng như những khó khăn về kinh tế trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm sâu và thách thức niềm tin của các nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có nhiều giải pháp nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức độ hợp lý và đảm bảo an sinh xã hội. Việc triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ đã đạt được những kết quả bước đầu như tốc độ tăng lạm phát đã có chiều hướng giảm, nhập siêu cũng chậm lại và mặt bằng lãi suất đã có tín hiệu giảm xuống. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng bị những ảnh hưởng nhất định làm cho chỉ số giá chứng khoán suy giảm mạnh và kéo dài.

Để bảo đảm cho thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, lành mạnh, đồng bộ với thị trường tiền tệ, góp phần bình ổn thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cho các Bộ, ngành, các thành viên thị trường triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm thúc đẩy hoạt động và tăng cường công tác quản lý, giám sát thị trường chứng khoán với các nội dung chủ yếu sau:

1. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 với các giải pháp tổng thể, dài hạn nhằm hoàn thiện thể chế, cấu trúc lại thị trường chứng khoán, nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường cả về chiều rộng và chiều sâu, để thị trường chứng khoán thực sự trở thành một kênh huy động vốn có hiệu quả cho nền kinh tế; tăng cường quản lý, giám sát theo nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế, đảm bảo an toàn hệ thống.

b) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện Đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhằm thu hút vốn đầu tư, đồng thời đảm bảo giám sát chặt chẽ luồng vốn; xây dựng và thực hiện các biện pháp xử lý tình huống bất thường của luồng vốn, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nội dung bao gồm: Tái cấu trúc các Sở Giao dịch chứng khoán theo hướng hợp nhất; tái cấu trúc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống tài chính ngân hàng; tái cấu trúc hàng hóa thị trường chứng khoán và tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư.

d) Phát triển hệ thống các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cụ thể: Từng bước triển khai việc thành lập, hoạt động công ty đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập Quỹ hưu trí tự nguyện; chỉ đạo thực hiện kiểm soát việc tham gia đầu tư chứng khoán của các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp bảo hiểm, các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư chứng khoán với tư cách là nhà đầu tư có tổ chức, đảm bảo tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp trong đó trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

e) Chỉ đạo thực hiện việc nâng tiêu chuẩn niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định; đánh giá hiệu quả kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, tình hình thực hiện quản trị công ty và công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết.

g) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước và Ban chỉ đạo đổi mới sắp xếp doanh nghiệp Trung ương để xây dựng kế hoạch và lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn đối với các doanh nghiệp không thuộc danh mục Nhà nước tham gia cổ phần theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước tại Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

h) Thực hiện tái cấu trúc thị trường trái phiếu, cụ thể: Triển khai thực hiện việc tái cấu trúc danh mục trái phiếu Chính phủ theo hướng hoán đổi các loại trái phiếu đang lưu hành nhằm giảm số loại trái phiếu và tăng số lượng trái phiếu; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc phát triển hệ thống các nhà tạo lập thị trường, các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, xây dựng cơ chế gắn kết giữa các nhà kinh doanh trái phiếu sơ cấp và thứ cấp nhằm đẩy mạnh việc huy động vốn cho ngân sách và đầu tư kinh tế – xã hội với chi phí hợp lý nhất, tăng tính thanh khoản cho thị trường; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội thị trường trái phiếu thực hiện việc đánh giá lại hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt, đề xuất và thực thi giải pháp hoàn thiện thị trường giao dịch trái phiếu trong quý II năm 2012; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện xây dựng đề án thành lập Tổ chức xếp hạng tín nhiệm và thí điểm đánh giá xếp hạng tín nhiệm đối với một số doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2012.

i) Chỉ đạo việc phát triển một số sản phẩm mới của thị trường chứng khoán trên nguyên tắc thận trọng, đảm bảo hiệu quả và khả năng quản lý, giám sát, cụ thể: Nghiên cứu thực hiện thí điểm sản phẩm chứng chỉ lưu ký toàn cầu; nghiên cứu xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020.

k) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu cải tiến hệ thống thanh toán chứng khoán và thanh toán tiền giao dịch chứng khoán, cụ thể: Xây dựng đề án thanh toán tiền giao dịch trái phiếu Chính phủ (ngắn hạn và dài hạn) qua Ngân hàng Nhà nước, thực hiện trong năm 2012; nghiên cứu xây dựng đề án quản lý tập trung tài khoản tiền giao dịch chứng khoán và tài khoản chứng khoán của người đầu tư để giám sát hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán của các công ty chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của người đầu tư, thực hiện trong năm 2012.

l) Chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thường xuyên việc tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, đảm bảo thị trường phát triển ổn định, hiệu quả, cụ thể: Hoàn thiện trình Chính phủ ký ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung và Nghị định thay thế Nghị định số 85/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán; đánh giá, phân loại, giám sát hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo tiêu chí an toàn tài chính do Bộ Tài chính đã ban hành; có biện pháp xử lý kịp thời các công ty chứng khoán yếu kém trên cơ sở đảm bảo an toàn hệ thống tài chính ngân hàng; đánh giá lại hiệu quả các hình thức liên thông giữa các tổ chức kinh doanh chứng khoán trực thuộc tổ chức tín dụng, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, trên cơ sở đó có các giải pháp tái cấu trúc phù hợp; nâng cao năng lực quản trị rủi ro, an toàn tài chính, đạo đức nghề nghiệp trong các tổ chức kinh doanh chứng khoán, áp dụng các biện pháp hợp nhất, sáp nhập hoặc giải thể các công ty chứng khoán kinh doanh không hiệu quả; yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện quy định quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán của khách hàng tách biệt với tiền của công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành; giám sát thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đối với các tổ chức phát hành, niêm yết và các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm; giám sát hoạt động giao dịch, phòng ngừa và kịp thời phát hiện các hành vi giao dịch không công bằng, giao dịch nội gián, giao dịch thao túng giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Phối hợp với cơ quan pháp luật để xử lý về hình sự.

m) Thực hiện điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh theo hạn mức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng hợp, đánh giá việc chuyển đổi các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành công ty cổ phần và rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan phù hợp với tình hình thực hiện và khuôn khổ pháp luật hiện hành, trình Chính phủ trong quý II năm 2012.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

Điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, phối hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; điều hành chủ động, linh hoạt công cụ lãi suất, giảm mặt bằng lãi suất ở mức hợp lý phù hợp với xu hướng giảm của lạm phát và diễn biến kinh tế vĩ mô theo hướng tích cực; hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– VP Ban chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UB Giám sát tài chính QG;
– Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước;
– Ban chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
– Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ,
Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *