Tổng hợp

Chỉ thị 1129/CT-BGDĐT

Chỉ thị 1129/CT-BGDĐT

Chỉ thị 1129/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 3 năm 2013 về công tác quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—————–
Số: 1129/CT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

Bạn đang xem: Chỉ thị 1129/CT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

CHỈ THỊ
Về công tác quân sự, quốc phòng
và giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2013

Năm 2012, việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ và các cơ sở trực thuộc có những chuyến biến tích cực. Lãnh đạo các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm hơn đến công tác quân sự, quốc phòng; Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các đơn vị hoạt động có nền nếp, phát huy được vai trò chức năng làm tham mưu cho lãnh đạo và chỉ huy thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức về công tác quốc phòng, an ninh đã có bước chuyển biến. Công tác tổ chức huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở các đơn vị đạt được nhiều kết quả tốt; góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị và trên địa bàn. Công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên; có tiến bộ về năng lực quản lý về GDQP-AN, ban hành và thực hiện được các văn bản chỉ đạo về xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên; ban hành chương trình khung, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện giảng dạy và kiểm tra đánh giá môn học, cấp chứng chỉ theo đúng quy định. Từng bước điều chỉnh hợp lý quy định liên kết dạy học GDQP-AN cho các trường ĐH, CĐ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý quốc phòng, quân sự và GDQP-AN.

Tuy nhiên, trong năm qua công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN ở một số đơn vị vẫn còn có những mặt hạn chế như: việc quán triệt và thực hiện các văn bản, chỉ thị các cấp chưa đầy đủ, sâu sắc; nhận thức của một số cán bộ, đảng viên, công chức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng chưa cao. Kết quả bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng ở một số đơn vị đạt tỷ lệ thấp, GDQP-AN ở một số nơi còn thực hiện hình thức, đối phó. Những tồn tại hạn chế đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN trong năm 2012.

Năm 2013, tình hình trong nước và thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu gây mất ổn định kinh tế, chính trị, xã hội đối với nước ta. Tình hình kinh tế tuy ổn định nhưng vẫn có những khó khăn ảnh hưởng đến đời sống cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân.
Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BQP ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và các địa phương năm 2013, Chỉ lệnh số 32/CL-BTTM ngày 17/12/2012 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về công tác quân sự, quốc phòng năm 2013; căn cứ Nghị định số 119/2004/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, Nghị định số 116/2006/NĐ-CP về Động viên quốc phòng, Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về GDQP-AN, Nghị định số 152/2007/NĐ-CP về Khu vực phòng thủ, Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về Phòng thủ dân sự, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ. Căn cứ vào Quyết định số 568/QĐ-BGDĐT ngày 07/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Chương trình công tác năm 2013, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị năm 2012; Ban CHQS Bộ yêu cầu Thủ trưởng, Ban CHQS các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là đơn vị) chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ chính sau đây:

1. Vụ Giáo dục Quốc phòng:
Tổ chức triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:
1.1. Lập Kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng năm 2013 của Ban Chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.2. Xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ nội dung và nhân sự thực hiện các Kế hoạch:
– Kế hoạch A: Chuyển trạng thái khi có chiến tranh của Bộ giáo dục và Đào tạo.
– Kế hoạch B: Kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng những năm đầu chiến tranh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Kế hoạch C: Tác chiến tại chỗ của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1.3. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.
1.4. Tập huấn nội dung quân sự, quốc phòng năm 2013 cho cán bộ cơ quan Bộ và một số đơn vị trực thuộc.
1.5. Tham gia các đợt diễn tập do Bộ Quốc phòng triệu tập. Tham gia các đoàn kiểm tra của Hội đồng GDQP-AN Trung ương và Công tác Phòng không nhân dân.
1.6. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ lập Kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2013.
1.7. Tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quy chế môn học GDQP-AN theo kế hoạch của Bộ.
1.8. Chỉ đạo Trường Đại học Tây Bắc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – an ninh Tây Bắc.
1.9. Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến tháng 11 năm 2013 tại Hà Nội).
2. Các đơn vị trực thuộc Bộ:
2.1. Ban Chỉ huy quân sự các đơn vị xây dựng Kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng năm 2013 (theo mẫu của Bộ ban hành).
2.2. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN cho học sinh, sinh viên; bồi dưỡng kiến thức GDQP-AN cho các đối tượng theo quy định của Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo sĩ quan dự bị (đối với các đơn vị được giao chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng).
2.3. Thống kê nguồn lực phục vụ cho triển khai Kế hoạch B của Bộ (bảo đảm nhu cầu quốc phòng những năm đầu chiến tranh theo hướng dẫn của Bộ).
2.4. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ công tác quân sự, quốc phòng và GDQP-AN. Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng vào tháng 10 năm 2013.
2.5. Thực hiện chấm điểm thi đua về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và GDQP-AN theo hướng dẫn của Bộ.

Các Vụ: Giáo dục Quốc phòng, Tổ chức cán bộ, Giáo dục Đại học, Giáo dục Chuyên nghiệp, Giáo dục Trung học và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra chấp hành Chỉ thị này.

Nơi nhận:
– Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
– Cơ quan Thường trực công tác quốc phòng, Bộ Quốc phòng (để báo cáo);
– Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện);
– Lưu VT, Vụ GDQP.

KT, BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *