Tổng hợp

Công văn 10029/VPCP-QHQT

Công văn 10029/VPCP-QHQT

Công văn 10029/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 07 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Mê Kông mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

——–
Số: 10029/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt kết quả đàm phán dự án
“Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng
Mê Kông mở rộng”,
vay vốn ADB

Bạn đang xem: Công văn 10029/VPCP-QHQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;

– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị và Tây Ninh.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình số 197/TTr-NHNN ngày 23 tháng 11 năm 2012 về kết quả đàm phán cho dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Mê Kông mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định vay và các văn bản liên quan cho dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang Tiểu vùng Mê Kông mở rộng” nêu trên. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho ADB về việc phê duyệt này.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Trị và Tây Ninh rà soát và cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cho phù hợp với các nội dung đã thống nhất với ADB trong quá trình đàm phán.

3. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định vay này với đại diện ADB. Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục cho việc ký kết Hiệp định vay nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTgCP, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN,
Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3b). Tr 31

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Vũ Đức Đam

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *