Tổng hợp

Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN ký xác nhận “Bản cam kết” cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

—————
Số: 1057/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v Ký xác nhận “Bản cam kết”
cho người lao động Việt Nam
đi làm việc tại Đài Loan.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 1057/LĐTBXH-QLLĐNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

Cơ quan xác nhận Bản cam kết của các
doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan.

Đài Loan là thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam. Trong những năm qua, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động đã đưa được khoảng 300.000 lượt lao động sang làm việc tại thị trường này.

Theo quy định của Đài Loan, lao động Việt Nam khi sang làm việc tại Đài Loan phải có “Bản cam kết về tiền lương và chi phí đối với người lao động đi làm việc tại Đài Loan” (sau đây gọi tắt là Bản cam kết). Bản cam kết phải được cơ quan chức năng của phía Việt Nam xác nhận để làm cơ sở cho cơ quan chức năng của phía Đài Loan trong công tác quản lý. Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện một số cơ quan không kiểm tra kỹ trước khi xác nhận Bản cam kết, phổ biến là tình trạng các chi phí ghi trong Bản cam kết không phù hợp với hợp đồng đã được đăng ký tại Cục Quản lý lao động ngoài nước. Nhiều khoản thu của người lao động không đúng các quy định và điều kiện đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan. Một số Bản cam kết còn liệt kê những khoản người lao động phải vay của doanh nghiệp không đúng quy định. Có hiện tượng một số cơ quan ký và xác nhận Bản cam kết khi chưa được điền đầy đủ các chi phí người lao động trước khi đi dẫn đến việc các doanh nghiệp của Việt Nam và Đài Loan lợi dụng để thu phí của người lao động quá quy định.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Rà soát, đánh giá lại quy trình ký xác nhận Bản cam kết, nghiên cứu kỹ các quy định hiện hành về việc đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan trước khi xác nhận Bản cam kết.

2. Chỉ ký xác nhận Bản cam kết khi đã được điền đầy đủ các mục, kể cả các mục tại các trang sau trang có xác nhận của cơ quan chức năng của Việt Nam, đồng thời đóng dấu giáp lai vào tất cả các trang của Bản cam kết…

3. Các mức chi phí người lao động phải đóng góp trước khi đi và khấu trừ tại Đài Loan ghi trong Bản cam kết phải phù hợp với quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn (Bản cam kết mẫu gửi kèm theo).

Đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, có biện pháp xử lý nghiêm đối với các cá nhân và tổ chức không thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện nội dung Bản cam kết không đúng quy định mà vẫn được ký xác nhận, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ xem xét tạm dừng việc đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan đối với doanh nghiệp ký Bản cam kết với người lao động không đúng quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
– Thanh tra Bộ;
– Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
– Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
– Các Doanh nghiệp đưa người lao động VN đi làm việc tại Đài Loan;
– Lưu: VP, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hòa

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *