Tổng hợp

Công văn 1058/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 1058/LĐTBXH-QLLĐNN

Công văn 1058/LĐTBXH-QLLĐNN phối hợp chấn chỉnh công tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

—————
Số: 1058/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v phối hợp chấn chỉnh công tác đưa
lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 1058/LĐTBXH-QLLĐNN

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ tháng 11/1999 đến nay, ta đã đưa được 300.000 lượt người lao động sang làm việc tại Đài Loan. Hiện nay, có gần 100.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan, hàng năm nguồn ngoại tệ được người lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan gửi về nước khoảng 400 triệu USD. Để đạt được kết quả trên, chúng ta đã có nhiều cố gắng, trong đó có sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng tại địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan hiện nay đang nổi lên những tồn tại lớn: người lao động phải chịu các chi phí cao hơn so với quy định; tỷ lệ người lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc và cư trú bất hợp pháp cao (8%/năm). Bên cạnh đó, có hiện tượng các doanh nghiệp cho phép các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước sử dụng pháp nhân để tư vấn, tuyển chọn, đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan trái với quy định. Tình trạng trên đã và đang ảnh hưởng xấu đến việc phát triển thị trường xuất khẩu lao động, gây thiệt hại cho người lao động.

Trước tình hình trên, ngày 15/2/2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 341/LĐTBXH-QLLĐNN yêu cầu thực hiện một số biện pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan, giảm chi phí cho người lao động và phối hợp thực hiện các biện pháp giảm tỷ lệ lao động bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác thông tin tuyên truyền và xử lý vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng của Đài Loan trong công tác quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Để quản lý chặt hoạt động đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan của địa phương phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức rà soát, kiểm tra, thanh tra các đầu mối của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các địa phương (có danh sách kèm theo) và chi phí của người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan; phát hiện các tổ chức, cá nhân không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng tổ chức thu gom, tuyển chọn, đào tạo, thu tiền và tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở Đài Loan, xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thông tin sâu rộng tới người dân những quy định pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đặc biệt là các biện pháp chấn chỉnh công tác đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan để tránh bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng, lừa đảo và thu tiền của người lao động trái pháp luật; tổ chức vận động gia đình để động viên người thân đang bỏ hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại Đài Loan tự nguyện về nước.

3. Kịp thời động viên khen thưởng những địa phương, tổ chức và cá nhân thực hiện tốt các quy định của nhà nước trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Văn phòng Chính phủ;
– Cơ quan TW các Đoàn thể;
– Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, TP;
– Văn phòng KTVH Việt Nam tại Đài Bắc;
– Thanh tra Bộ;
– Hiệp hội XKLĐ Việt Nam;
– Các doanh nghiệp đưa người lao động sang làm việc tại Đài Loan;
– Lưu: VP, QLLĐNN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thanh Hòa

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *