Tổng hợp

Công văn 1130/GC-SXXK

Công văn 1130/GC-SXXK

Công văn 1130/GC-SXXK thông báo mất tờ khai hải quan do Chi cục Hải quan Quản lý hàng Gia công thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

CỤC HẢI QUAN
TP HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG GIA CÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 1130/GC-SXXK

Số: 1130/GC-SXXK
V/v Thông báo mất tờ khai hải quan

Quận 1, ngày 25 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Chi cục Hải quan quản lý Hàng gia công trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có làm thủ tục hải quan cho Công ty TNHH TM Kim Tín có mã số thuế: 0301911983 – địa chỉ: 69 Nguyễn Thi, P.13, Q.5, TP.HCM. Chi tiết như sau:

TT

Số tờ khai, ngày đăng ký

Tên hàng

Số lượng

Trị giá (USD)

1

30879/XSX01, ngày 02/12/2011

Tấm MDF phủ màu

1.372 kiện

22.926,37

Tờ khai trên đã được hoàn thành thủ tục hải quan và giao “Bản lưu người khai hải quan” cho doanh nghiệp.

Công ty nộp công văn số 03-04/2013.CV.KT-HQSXXK ngày 15 tháng 4 năm 2013 thông báo đã làm thất lạc “Bản lưu người khai hải quan” và xin trích lục các tờ khai trên để thanh khoản.

Chi cục Hải quan quản lý Hàng gia công đã ra quyết định xử phạt số 94/QĐ-SXXK ngày 21/4/2013 xử phạt về hành vi vi phạm quy định về lưu trữ hồ sơ, chứng từ.

Chi cục Hải quan Quản lý hàng Gia công thông báo:

Tờ khai nhập khẩu trên (bản lưu người khai hải quan) không có giá trị trên phạm vi toàn quốc.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ GSQL – TCHQ;
– Cục Thuế Tp HCM;
– Lãnh đạo Cục;
– Lưu: VT, SXXK (35b).

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Ngọc Tánh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *