Tổng hợp

Công văn 1165/VPCP-KGVX

Công văn 1165/VPCP-KGVX

Công văn 1165/VPCP-KGVX về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với người làm việc trong các cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

—————

Bạn đang xem: Công văn 1165/VPCP-KGVX

Số: 1165/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối
với người làm việc trong các cơ quan quản lý
Nhà nước về tôn giáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2012

Kính gửi:

Bộ Nội vụ

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ (Công văn số 420/BNV-TL ngày 04 tháng 02 năm 2012) về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với người làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan nghiên cứu về sự cần thiết, tính hợp lý của chế độ phụ cấp đối với người làm việc trong cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo để đưa vào Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012 – 2020.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó TTgCP;
– Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp;
– VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT;
các Vụ: PL, KTTH, ĐP, NC, TH;
– Lưu: VT, KGVX (3), Nh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(đã ký)

Phạm Văn Phượng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *