Tổng hợp

Công văn 126/BXD-KTXD

Công văn 126/BXD-KTXD

Công văn 126/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng ngày 22 tháng 01 năm 2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

BỘ XÂY DỰNG
——–
Số: 126/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Bạn đang xem: Công văn 126/BXD-KTXD

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 10417/VPCP-KTN ngày 19/12/2012 về việc giao Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

1. Đối với các dự án phê duyệt trước ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2 và 3 của Văn bản số 900/BXD-KTXD ngày 01/06/2012 của Bộ Xây dựng.

2. Đối với các dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ có hiệu lực thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định này. Trường hợp dự án bị vượt tổng mức đầu tư do biến động giá xây dựng thì xem xét cắt giảm những hạng mục công việc không cần thiết (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu bằng vật tư, thiết bị sản xuất trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án) nhằm giảm chi phí đầu tư. Sau khi thực hiện các giải pháp này mà vẫn vượt tổng mức đầu tư nhưng cần phải điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án thì các địa phương, đơn vị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước căn cứ hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Các Cục, Vụ, Viện thuộc BXD;
– Lưu: VT, KTXD (Nh20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Văn Sơn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *