Tổng hợp

Công văn 1293/TCHQ-TXNK

Công văn 1293/TCHQ-TXNK

Công văn 1293/TCHQ-TXNK về miễn phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 1293/TCHQ-TXNK

Số: 1293/TCHQ-TXNK
V/v miễn phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh.
(Km3 – Quốc lộ 1 – Cam Phú – TP. Cam Ranh – Khánh Hòa)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 34/VB-CRS-VTTB ngày 4/3/2013 của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh về đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 111 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì trường hợp của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh không thuộc đối tượng được miễn xử phạt vi phạm phát luật về thuế. Đề nghị Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hải Trang

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *