Tổng hợp

Công văn 1374/BHXH-BT

Công văn 1374/BHXH-BT

Công văn 1374/BHXH-BT về tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

—————
Số: 1374/BHXH-BT
V/v tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH

Bạn đang xem: Công văn 1374/BHXH-BT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quá trình tổ chức thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc thời gian qua còn có vướng mắc liên quan đến tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Căn cứ quy định tại Luật BHXH, ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 517/LĐTBXH-BHXH ngày 28/02/2012 về việc tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố một số nội dung sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 94 Luật BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. Theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và các khoản phụ cấp lương là hai khoản khác nhau. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH đối với đối tượng nêu trên không bao gồm các khoản phụ cấp.

2. Về tình trạng doanh nghiệp quy định nhiều khoản phụ cấp và các khoản phụ cấp lớn hơn nhiều lần tiền lương, tiền công, làm giảm mức đóng BHXH, gây thiệt thòi cho người lao động khi về hưu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề xuất sửa đổi quy định về tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH. Trong thời gian chưa có quy định mới, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

– Tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn chính sách, pháp luật về BHXH đối với người sử dụng lao động và người lao động để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

– Phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương tăng cường công tác kiểm tra tình hình chấp hành quy định của pháp luật về tiền lương và BHXH tại doanh nghiệp: việc xây dựng, đăng ký, ban hành và áp dụng thang lương, bảng lương và tình hình đăng ký tham gia, đóng BHXH đối với người lao động để kiến nghị các hình thức xử lý vi phạm phù hợp, kịp thời. Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động để đăng ký tiền lương, tiền công đóng BHXH thấp hơn nhiều lần so với mức tiền lương, tiền công thực trả, gây thiệt thòi cho người lao động khi nghỉ hưu thì kiến nghị xử lý, yêu cầu doanh nghiệp ký lại hợp đồng lao động, điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng BHXH đối với người lao động theo đúng quy định.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Ban Thu) để nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ LĐTBXH;
– TGĐ, các Phó TGĐ;
– Các đơn vị trực thuộc BHXH;
– Lưu: VT, BT (06b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Đỗ Văn Sinh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *