Tổng hợp

Công văn 1384/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 1384/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 1384/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện Quyết định Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
Số: 1384/BGDĐT–CTHSSV
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục
đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Bạn đang xem: Công văn 1384/BGDĐT-CTHSSV

Ngày 16/11/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg về việc quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Ngày 14 tháng 01 năm 2013 Bộ Tài chính có công văn số 683/BTC – HCSN về việc chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao, để hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

1. Về mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao (Quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ):

– Đối tượng được cấp, số lượng trang phục được cấp đúng như quy định trong Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg ngày 16/11/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

– Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất.

– Chất liệu trang phục, chủng loại trang phục phải đảm bảo an toàn cho hoạt động thể thao và phù hợp với môi trường sư phạm, khí hậu từng vùng, miền.

– Mẫu mã phù hợp với nét đặc trưng về văn hóa, phù hợp với yêu cầu thẩm mĩ của từng địa phương.

2. Về giá cả trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao ( Quy định tại khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg):

Việc mua sắm trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT – BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hướng dẫn này để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Bộ Tài chính, Bộ VHTT&DL, Bộ LĐ-TB&XH, (để p/h);
– Các vụ: TCCB, GDQP, GDTH, GDTrH, GDCN, GDTX, GDĐH, PC. Cục NG&CBQLCSGD;
– Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quang Quý

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *