Tổng hợp

Công văn 1498/TCT-DNL

Công văn 1498/TCT-DNL

Công văn 1498/TCT-DNL về kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 1498/TCT-DNL

Số: 1498/TCT-DNL
V/v: Kê khai, khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Trả lời công văn số 3642/VNPT-TCKT ngày 3/8/2012, công văn số 5378/VNPT-TCKT ngày 7/11/2012, công văn số 1453/VNPT-TCKT ngày 10/4/2013 và công văn số 1527/VNPT-TCKT ngày 15/4/2013 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 35/2011/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để phù hợp với thực tiễn, đặc thù về cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hàng hóa, dịch vụ mua vào để đầu tư cho hạ tầng viễn thông của VNPT như sau:

– Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ do VNPT mua vào để đầu tư cho toàn hệ thống hạ tầng viễn thông của VNPT được kê khai, khấu trừ tại cơ quan thuế địa phương nơi đóng trụ sở chính của VNPT. Trường hợp tại trụ sở chính VNPT không phát sinh doanh thu, không phát sinh thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh phát sinh tại trụ sở chính Tập đoàn VNPT được tổng hợp kê khai, khấu trừ tại Viễn thông Thành phố Hà Nội. Hàng tháng, trụ sở chính có trách nhiệm lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định gửi Viễn thông Thành phố Hà Nội để tổng hợp kê khai, nộp thuế GTGT tại Viễn thông Thành phố Hà Nội.

– Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ do các công ty hạch toán phụ thuộc VNPT: Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông Quốc tế – VTI, Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC. Công ty Phần mềm Truyền thông – VASC, Công ty Dịch vụ viễn thông – VNP, Bưu điện Trung ương, trung tâm truyền thông và quan hệ công chúng (gọi tắt là công ty dọc) mua vào để đầu tư cho hạ tầng viễn thông của các công ty dọc được kê khai, khấu trừ tại cơ quan thuế địa phương nơi công ty dọc đóng trụ sở chính.

– Trường hợp VNPT và các công ty dọc trực thuộc VNPT có dự án đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh thì phải lập hồ sơ khai thuế cho dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Khoản 3(c), Điều 10, Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính và Khoản 3, Điều 18, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục thuế TP Hà Nội;
– Vụ CST, PC, Cục TCDN (BTC);
– Các Vụ: CS, KK, PC;
– Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *