Tổng hợp

Công văn 1555/TCT-CS

Công văn 1555/TCT-CS

Công văn 1555/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 1555/TCT-CS

Số: 1555/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho DNCX.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 734/CT-TTHT ngày 08/03/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng hỏi về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất của Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khu phi thuế quan.

Căn cứ Khoản 1.b và Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0% và điều kiện áp dụng thuế suất 0% đối với dịch vụ xuất khẩu.

Căn cứ quy định trên, nếu Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất (có chiều từ doanh nghiệp chế xuất ra nội địa và từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất) thì dịch vụ này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng đủ các điều kiện tại Khoản 1.b và Khoản 2.b Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *