Tổng hợp

Công văn 159/TTg-QHQT

Công văn 159/TTg-QHQT

Công văn 159/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 01 năm 2013 về việc gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

—————-
Số: 159/TTg-QHQT
V/v: Gia hạn, điều chỉnh nội dung hoạt động và
bổ sung vốn cho dự án do UNIDO tài trợ

Bạn đang xem: Công văn 159/TTg-QHQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Ngoại giao;
– Bộ Công Thương.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 187/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2013), ý kiến của các Bộ: Công Thương Công văn số 12267/BCT-HTQT ngày 19 tháng 12 năm 2012), Tài chính Công văn số 17683/BTC-QLN ngày 21 tháng 12 năm 2012), Ngoại giao (Công văn số 4548/BNG-TCQT ngày 10 tháng 12 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 500.000 Euro viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) cho dự án “Phát triển cụm doanh nghiệp nhỏ và vừa“, điều chỉnh nội dung hoạt động và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNIDO về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ; phê duyệt nội dung điều chỉnh Dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TTg CP, các PTTg;
– VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg các Vụ:
TH, ĐMDN; Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Hoàng Trung Hải

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *