Tổng hợp

Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Bạn đang xem: Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL

Số: 1596/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 217/CV-LĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về chế độ cho người lao động của Nhà máy Chế biến thủy sản F42 thuộc Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 5, Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa nếu bị mất việc, thôi việc tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp thì được thanh toán trợ cấp mất việc, thôi việc theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, theo quy định tại mục II Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc công bố giá trị doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúp việc lập phương án sử dụng lao động (trong phương án cổ phần hóa), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP và giải quyết chế độ cho người lao động theo phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đối với số lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo phương án sử dụng lao động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, nghỉ hưởng chế độ hưu trí thì công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

3. Theo quy định nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng và các Sở, ban ngành hướng dẫn công ty cùng với Ban chấp hành công đoàn cơ sở rà soát lại từng hồ sơ của từng người lao động theo các danh sách lao động trong phương án sử dụng lao động đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1642/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2008, trường hợp có thay đổi so với phương án sử dụng lao động đã được phê duyệt thì trình Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng điều chỉnh phương án sử dụng lao động và giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư theo đúng quy định của pháp luật lao động./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Phạm Minh Huân (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Minh Hào

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *