Tổng hợp

Công văn 1598/TCT-CS

Công văn 1598/TCT-CS

Công văn 1598/TCT-CS về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bạn đang xem: Công văn 1598/TCT-CS

Số: 1598/TCT-CS
V/v chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
– Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4077/CT-KT1 ngày 06/02/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010 của Bộ Tài chính về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài quy định:

“1. Lợi nhuận được chuyển ra nước ngoài hàng năm là lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài được chia hoặc thu được của năm tài chính từ hoạt động đầu tư trực tiếp căn cứ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư cộng với (+) các khoản lợi nhuận khác như khoản lợi nhuận chưa chuyển hết từ các năm trước chuyển sang; trừ đi (-) các khoản nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng hoặc cam kết sử dụng để tái đầu tư tại Việt Nam, các khoản lợi nhuận nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng để trang trải các khoản chi của nhà đầu tư nước ngoài cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc cho nhu cầu cá nhân của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam”.

Tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC nêu trên quy định:

“Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư thực hiện thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc”.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận thông báo và xác định số lợi nhuận hợp pháp Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai Electric Works được phép chuyển ra nước ngoài; Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh trong việc xác định số lợi nhuận hợp pháp mà Công ty Hà Nội Ching Hai Electric Works có thể chuyển ra nước ngoài trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2005 theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Anh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *