Tổng hợp

Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB

Số: 1635/LĐTBXH-TCCB
V/v tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để góp phần thực hiện tốt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, ngày 04 tháng 5 năm 2013, Bộ Nội vụ có văn bản số 1530/BNV-CCVC đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, Bộ yêu cầu các đơn vị chấp hành đúng quy định của pháp luật, các quy định về công tác cán bộ, trong đó lưu ý các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc và đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, cụ thể đối với các công tác:

– Tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp;

– Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức, miễn nhiệm, từ chức;

– Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xử lý vi phạm;

– Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu.

2. Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc phân công công việc cụ thể, rõ ràng và theo dõi thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả). Kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức không được làm, các vi phạm về bảo đảm thời gian làm việc, đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính; vi phạm quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các vi phạm về thuần phong mỹ tục và quy định của pháp luật.

4. Đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập.

5. Các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cần tổ chức rà soát, nghiên cứu đề xuất các chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành; nghiên cứu hoàn thiện hoặc xây dựng mới tiêu chuẩn chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

6. Chấn chỉnh và đưa chế độ báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức vào nề nếp; đảm bảo các báo cáo thống kê khi gửi về Bộ phải chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

Bộ yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề xuất và ý kiến khác về giải pháp tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp, đề nghị các đơn vị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo xem xét, hướng dẫn.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các đ/c Lãnh đạo Bộ (để b/c);
– Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

(Đã ký)


Lê Văn Chương

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *