Tổng hợp

Công văn 1665/TCHQ-GSQL

Công văn 1665/TCHQ-GSQL

Công văn 1665/TCHQ-GSQL về thực hiện Công văn 1194/TCHQ-GSQL về việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Bạn đang xem: Công văn 1665/TCHQ-GSQL

Số: 1665/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện công văn số 1194/TCHQ-GSQL ngày 8/3/2013

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Trả lời công văn số 476/HQLC-NV ngày 22/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vướng mắc khi thực hiện công văn số 1194/TCHQ-GSQL ngày 8/3/2013 về việc xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bản Vược nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 3/6/2009 của Bộ Công Thương thì trường hợp của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Anh nhập khẩu chân gà và cánh gà về chế biến, phân loại, đóng gói thực hiện theo loại hình NSXXK đáp ứng quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BCT dẫn trên được xuất khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các Khu kinh tế cửa khẩu.

2. Theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT thì hàng hóa xuất khẩu của Công ty không phải xin giấy phép của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và các Bộ ngành liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Vũ Ngọc Anh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *