Tổng hợp

Công văn 1808/BTC-HCSN

Công văn 1808/BTC-HCSN

Công văn 1808/BTC-HCSN của Bộ Tài chính ngày 01 tháng 02 năm 2013 về việc hướng dẫn thời hạn giải ngân kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

——-
Số: 1295/NHNN-QLNH
V/v: Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu vàng nguyên liệu của NHNN

Bạn đang xem: Công văn 1808/BTC-HCSN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;

– Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 07/11/2012 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2012, trong đó nêu “vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình MTQG) năm 2012 cho phép giải ngân đến 31/03/2013”;

Bộ Tài chính đã có Công văn số 486/BTC-ĐT ngày 10/01/2013, số 17024/BTC-ĐT ngày 06/12/2012; trong đó hướng dẫn được phép kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư thuộc các Chương trình MTQG năm 2012 đến hết ngày 31/3/2013;

Nội dung hướng dẫn về thời hạn thanh toán vốn Chương trình MTQG năm 2012 tại các Công văn trên được áp dụng đối với các nội dung chi chương trình MTQG năm 2012 được bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp.

Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân để thanh toán kinh phí Chương trình MTQG năm 2012 với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch đến hết ngày 31/3/2013; số thanh toán và tạm ứng sau ngày 31/01/2013 được quyết toán vào niên độ ngân sách 2013.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Tài chính, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ NSNN, Vụ I, Vụ PC, KBNN;
– Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *