Tổng hợp

Công văn 1856/BNN-KHCN

Công văn 1856/BNN-KHCN

Công văn 1856/BNN-KHCN đính chính tên chủ trì dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

———————
Số: 1856/BNN-KHCN
V/v: Đính chính tên chủ trì dự án sản
xuất thử nghiệm cấp Nhà nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 1856/BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Viện Chăn nuôi

Căn cứ Công văn số 1567/BNN-KHCN ngày 04/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Thông báo kế hoạch Khoa học công nghệ và môi trường năm 2012 lần 2, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã giao Dự án cấp Nhà nước DAĐL-2011/11: “hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt cỏ giống họ đậu Stylo (Stylosanthes guianensis CIAT 184 và Stylosanthes guianensis PLUS) phục vụ chăn nuôi” do ThS Nguyễn Văn Thường làm chủ trì dự án.

Căn cứ theo Quyết định số 934/QĐ-BKHCN ngày 6/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2012. Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đính chính tên chủ trì dự án là ThS Nguyễn Văn Thường thành ThS Nguyễn Văn Quang.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin thông báo để Quý Viện và các đơn vị liên quan phối hợp tạo điều kiện để đề tài được triển khai đảm bảo nội dung, tiến độ, kết quả đã được phê duyệt.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ Tài chính;
– Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(đã ký)

Triệu Văn Hùng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *