Tổng hợp

Công văn 1860/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1860/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1860/LĐTBXH-LĐTL về mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

——————-
Số: 1860/LĐTBXH-LĐTL
V/v mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 1860/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn

Trả lời Công văn số 2099/BSR-TCKT ngày 03/5/2012 của công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn; sau khi xem xét, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2010 hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2011 và Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, thì mức tiền ăn giữa ca áp dụng đối với người lao động trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được quy định theo từng thời kỳ như sau:

– Từ ngày 01/5/2010, mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc thực tế trong tháng không vượt quá 550.000 đồng/tháng.

– Từ 01/5/2011, mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc thực tế trong tháng không vượt quá 620.000 đồng/tháng.

– Từ ngày 01/5/2012, mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc thực tế trong tháng không vượt quá 680.000 đồng/tháng.

Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa Dầu Bình Sơn tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động vượt mức nêu trên trong từng thời kỳ là không đúng theo quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để công ty TNHH một thành viên Lọc hóa Dầu Bình Sơn được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
– Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *