Tổng hợp

Công văn 1921/LĐTBXH-NCC

Công văn 1921/LĐTBXH-NCC

Công văn 1921/LĐTBXH-NCC hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 1921/LĐTBXH-NCC

Số: 1921/LĐTBXH-NCC
V/v: hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Trung tâm điều dưỡng người có công.

Ngày 09/4/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2013. Trong thời gian chờ Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính ban hành; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tạm thời hướng dẫn Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công kể từ ngày 01/6/2013 như sau:

1. Điều dưỡng tập trung:

1.1. Thời gian điều dưỡng phục hồi sức khỏe tối thiểu là 5 ngày, tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về).

1.2. Mức chi điều dưỡng 2.220.000 đồng/người/lần, bao gồm:

– Tiền ăn sáng và 02 bữa chính: 1.600.000 đồng;

– Thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường: 150.000 đồng;

– Quà tặng đối tượng: 150.000 đồng;

– Chi khác gồm khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, tham quan, chụp ảnh và phục hồi chức năng: 320.000 đồng.

2. Điều dưỡng tại gia đình: Mức chi điều dưỡng: 1.110.000 đồng/người/lần.

Kinh phí thực hiện đảm bảo từ dự toán chi cho công tác điều dưỡng thuộc kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2013 đã được thông báo cho địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và xã hội (Cục Người có công, Vụ Kế hoạch – Tài chính) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ KHTC;
– Lưu: VT, Cục NCC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh

Đăng bởi: Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *