Tổng hợp

Công văn 1999/TCHQ-TXNK

Công văn 1999/TCHQ-TXNK

Công văn 1999/TCHQ-TXNK về thông báo thụ lý khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 1999/TCHQ-TXNK

Số: 1999/TCHQ-TXNK
V/v thông báo thụ lý khiếu nại

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực.
(Đ/c: Số 42/191 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2013/CV-HL ngày 25/03/2013 của Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực khiếu nại lần 2 về trị giá tính thuế đối với mặt hàng ghế nhựa, xuất xứ Trung Quốc nhập khẩu tại tờ khai số 21115/NKD ngày 28/12/2012, đăng ký tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 2 thuộc Cục Hải quan TP. Hải Phòng và đã được Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hải Phòng giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 189/QĐ-GQKN ngày 05/03/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Theo nội dung khiếu nại tại công văn số 02/2013/CV-HL ngày 25/03/2013 của Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực, Tổng cục Hải quan thụ lý giải quyết khiếu nại của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH SX-TM-DV Hiệp Lực được biết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK – TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Lưu Mạnh Tưởng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *