Tổng hợp

Công văn 206/GSQL-TH

Công văn 206/GSQL-TH

Công văn 206/GSQL-TH về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 206/GSQL-TH

Số: 206/GSQL-TH
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Khánh.
(793/55/24 Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q 7, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 35/CV ngày 07/3/2013 của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Khánh về việc ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 11 và Điều 9 của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về ghi nhãn sản phẩm thì hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải ghi nhãn trên sản phẩm phải ghi xuất xứ hàng hóa (nước sản xuất hàng hóa). Trong trường hợp nhãn gốc không thể hiện được đầy đủ thông tin yêu cầu, doanh nghiệp phải bổ sung nhãn phụ trước khi đưa ra thị trường lưu thông hàng hóa và phải bị xử phạt vi phạm hành chính theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định 112/2010/NĐ-CP ngày 01/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16/01/2008 của Chính phủ.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Âu Anh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *