Tổng hợp

Công văn 208/GSQL-GQ2

Công văn 208/GSQL-GQ2

Công văn 208/GSQL-GQ2 về hàng hóa đưa vào doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng thầu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-

Bạn đang xem: Công văn 208/GSQL-GQ2

Số: 208/GSQL-GQ2
V/v hàng hóa đưa vào DNCX theo hợp đồng thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam
(Tầng 10, Phòng 1002, Tòa nhà TTC, đường Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 27022013/CV-XNK ngày 27/2/2013 của Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với hàng hóa do các nhà thầu chính và nhà thầu phụ nhập khẩu để xây dựng nhà máy tổ hợp 4 cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế và thủ tục hải quan: Ngày 5/3/2013, Bộ Tài chính có công văn số 2870/BTC-TCHQ v/v thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan đối với hàng hóa của DNCX gửi Công ty Samsung C&T Corporation – Nhà thầu chính của Công ty Samsung Electronics Việt Nam. Nội dung công văn số 2870/BTC-TCHQ dẫn trên hướng dẫn cụ thể về chính sách thuế nhập khẩu và thuế GTGT, thủ tục hải quan đối với hàng hóa do nhà thầu chính và nhà thầu phụ đưa vào xây dựng tổ hợp 4 cho Công ty Samsung Electronics Việt Nam.

2. Về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế nhập khẩu: Đề nghị Công ty nghiên cứu khoản 8, Điều 113 và Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời và gửi kèm theo công văn số 2870/BTC-TCHQ dẫn trên để Công ty TNHH Daemyoung Gec Việt Nam được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Nhất Kha

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *