Tổng hợp

Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL về trợ cấp thôi việc cho người lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——————-
Số: 2113/LĐTBXH-LĐTL
V/v trợ cấp thôi việc cho người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 2113/LĐTBXH-LĐTL

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần May Hải Nam
(Đ/c: Thôn Kim Hồ, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Tp.Hà Nội)

Trả lời Công văn số 71/CV-HN ngày 29/5/2011 của Công ty cổ phần May Hải Nam về chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp đó, sau đó chuyển sang doanh nghiệp khác làm việc thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lộc có thời gian làm việc ở Công ty cổ phần May Hải Nam từ tháng 5/2008 đến tháng 9/2011 chấm dứt hợp đồng lao động thì Công ty cổ phần May Hải Nam có trách nhiệm thanh toán trợ cấp thôi việc đối với thời gian bà Lộc thực tế làm việc tại Công ty cổ phần May Hải Nam. Cách tính trả trợ cấp thôi việc cụ thể thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với thời gian từ tháng 01/1997 đến tháng 4/2008 (trước khi làm việc tại Công ty cổ phần May Hải Nam), bà Lộc làm việc tại 03 doanh nghiệp khác nhau thì khi thôi việc ở từng doanh nghiệp, hai bên có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại thời điểm thôi việc. Công ty cổ phần May Hải Nam không có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian trên.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tp. Hà Nội;
– Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

(đã ký)

Tống Thị Minh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *