Tổng hợp

Công văn 2114/TCHQ-TXNK

Công văn 2114/TCHQ-TXNK

Công văn 2114/TCHQ-TXNK về thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

—————
Số: 2114/TCHQ-TXNK
V/v: Thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Bạn đang xem: Công văn 2114/TCHQ-TXNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cơ quan đại diện thương mại liên bang Nga
(191 Đường La Thành – Hà Nội)

Trả lời công văn số T704-170 ngày 09/04/2013 của Cơ quan đại diện thương mại liên bang Nga về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối với thiết bị, vật liệu nhập khẩu để phục vụ công tác xây dựng và đặt cốt giếng lò đứng Khe Chàm ở Cẩm Phả, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1 – Về thủ tục hải quan:
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính.
– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc thiết bị tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư, tài sản đi thuê, cho thuê thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính.

2 – Về thuế:
– Việc xác định mức thuế suất của hàng hóa phải căn cứ vào hàng hóa thực nhập (tên gọi, công dụng, cấu tạo, công suất…). Tại công văn số T704-170 ngày 09/04/2013 nêu trên, cơ quan đại diện thương mại liên bang Nga không nêu cụ thể về hàng hóa nhập khẩu do đó Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa. Đề nghị Cơ quan đại diện thương mại liên bang Nga tra cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để xác định thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng dự kiến nhập khẩu (Thông tư số 193/2012/TT-BTC được đăng tải trên trang web của Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn)
– Theo quy định hiện hành hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sẽ phải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT. Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại khoản 2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính đề nghị Cơ quan đại diện thương mại liên bang Nga nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo Cơ quan đại diện liên bang Nha được biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *