Tổng hợp

Công văn 2119/BGDĐT-GDTX

Công văn 2119/BGDĐT-GDTX

Công văn 2119/BGDĐT-GDTX hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Bạn đang xem: Công văn 2119/BGDĐT-GDTX

Số: 2119/BGDĐT-GDTX
V/v Hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm 2013.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

– Các sở giáo dục và đào tạo;
– Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên (GDTX) và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013; Công văn số 5297/BGDĐT-GDTX ngày 16/8/2012 của Bộ về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 đối với GDTX; để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở GDTX tổ chức cho học viên ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT năm 2013, Bộ đề nghị sở GD&ĐT, Cục Nhà trường thực hiện một số công việc như sau:

1. Chỉ đạo các trung tâm GDTX hoàn thành chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch, phù hợp với khung phân phối chương trình lớp 12 GDTX cấp THPT theo Công văn số 8298/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2009 của Bộ về việc hướng dẫn thực hiện phân phối chương trình GDTX cấp THPT, không được cắt giảm nội dung và số lượng tiết học, các môn học đã quy định trong chương trình, kể cả các môn không thi tốt nghiệp.

2. Nội dung ôn tập theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12; đồng thời lưu ý đến các nội dung kiến thức đã được điều chỉnh theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông.

3. Căn cứ Công văn số 2060/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 29/3/2013 của Bộ GD&ĐT về việc thông báo các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013, để đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT có chất lượng, các sở GD&ĐT cần chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho công tác thi, chỉ đạo các trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch, lựa chọn các phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung của từng môn học và trình độ nhận thức của từng đối tượng học viên, cụ thể:

– Phân nhóm học viên theo trình độ để ôn tập cho phù hợp với đối tượng. Đối với những học viên có học lực yếu, kém cần tăng cường việc ôn tập, luyện tập kỹ những kiến thức cơ bản, trọng tâm của chương trình; quan tâm giúp học viên ôn tập ở các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng thông thường. Tùy tình hình thực tế, có thể tăng thời lượng ôn tập, luyện tập để các học viên nắm vững được kiến thức cơ bản, chuẩn bị thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT đạt kết quả tốt.

– Chọn, cử giáo viên nhiệt tình, có năng lực, có kinh nghiệm để hướng dẫn học viên ôn tập; vận động học viên khá, giỏi giúp đỡ những học viên có học lực yếu kém nhằm giúp các học viên này nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình.

– Giáo viên hướng dẫn học viên ôn tập trên lớp, kết hợp với ôn tập theo nhóm và tự ôn tập ở nhà.

– Trong quá trình ôn tập cần tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập để kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp ôn tập.

– Các trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý, tránh quá tải, đảm bảo sức khỏe cho học viên.

4. Đối với các thí sinh đã hoàn thành chương trình THPT trước đây nhưng chưa tốt nghiệp, nay có nguyện vọng ôn tập chuẩn bị dự thi tốt nghiệp GDTX cấp THPT thì trung tâm GDTX có trách nhiệm tổ chức ôn tập cho các học viên này.

Nhận được công văn này, Bộ đề nghị các sở GD&ĐT, Cục Nhà trường triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ (qua Vụ Giáo dục thường xuyên) để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);
– Cục KT & KĐCLGD (để phối hợp);
– Thanh tra Bộ (để phối hợp);
– Lưu VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Đã ký)

Nguyễn Công Hinh

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *