Tổng hợp

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH

Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

Số: 2174/LĐTBXH-BHXH
V/v thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động

Bạn đang xem: Công văn 2174/LĐTBXH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam

Trả lời Công văn số 415/TKCN-TCHC ngày 20 tháng 06 năm 2012 của Quý Trung tâm đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc mà nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc dạng mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định trên mà vẫn muốn tiếp tục làm việc và người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì người lao động tiếp tục làm việc và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Trường hợp người sử dụng lao động không có nhu cầu hoặc người lao động không muốn tiếp tục làm việc thì thủ tục, hồ sơ giải quyết để người lao động hưởng lương hưu được quy định tại Điều 119, Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người sử dụng lao động phải ra quyết định nghỉ việc và lập hồ sơ hưởng lương hưu đối với người đang đóng bảo hiểm xã hội gửi cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trả lời để quý Trung tâm biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

(đã ký)

Trần Thị Thúy Nga

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *