Tổng hợp

Công văn 2217/TCHQ-PC

Công văn 2217/TCHQ-PC

Công văn 2217/TCHQ-PC về gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

Bạn đang xem: Công văn 2217/TCHQ-PC

Số: 2217/TCHQ-PC
V/v gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 669/HQAG-CBL ngày 18/4/2013 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm của ông Kim Srun tại Biên bản vi phạm hành chính số 09/BB-HCl do Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình lập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002; Điều 9, Điều 23 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; căn cứ hồ sơ vụ việc và đề nghị của Cục Hải quan tỉnh An Giang taị công văn nêu trên, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đối với trường hợp vi phạm trên là 30 ngày, kể từ ngày 08/5/2013.

Trong thời hạn được gia hạn, Cục Hải quan tỉnh An Giang chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Việt Cường

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *