Tổng hợp

Công văn 223/GSQL-GQ1

Công văn 223/GSQL-GQ1

Công văn 223/GSQL-GQ1 về xuất khẩu phế liệu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————

Bạn đang xem: Công văn 223/GSQL-GQ1

Số: 223/GSQL-GQ1
V/v xuất khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và XNK Tổng hợp.
(Đ/c: P.504 nhà B2 chung cư Mỹ Đình 1 – Từ Liêm – Hà Nội)

Trả lời công văn số 17/2013 ngày 21/3/2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và XNK Tổng hợp về chính sách xuất khẩu mặt hàng phế liệu nhựa, phế liệu đồ gia dụng và phế liệu điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục số 01 Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài thì mặt hàng phế liệu nhựa, phế liệu đồ gia dụng, phế liệu điện tử không thuộc đối tượng cấm xuất khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
– Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Âu Anh Tuấn

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *