Tổng hợp

Công văn 2234/BNN-TCTL

Công văn 2234/BNN-TCTL

Công văn 2234/BNN-TCTL năm 2013 kiểm tra an toàn đập các hồ chứa thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————–

Bạn đang xem: Công văn 2234/BNN-TCTL

Số: 2234/BNN-TCTL
V/v kiểm tra an toàn đập các hồ chứa thủy lợi

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ chứa thủy điện thủy lợi tại Văn bản số 5132/VPCP-KTN ngày 25/6/2013 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

– Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định an toàn đập, rà soát lại việc thực hiện quản lý vận hành của các hồ chứa trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình, đặc biệt là khi có mưa lũ.

– Rà soát, cập nhật kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập đã thực hiện theo Văn bản số 1433/BXD-GĐ ngày 24/8/2012 của Bộ Xây dựng. Tổng hợp kết quả gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo mẫu tại Văn bản số 834/TCTL-QLCT ngày 27/8/2012).

– Tổ chức kiểm tra, rà soát chất lượng xây dựng các công trình do địa phương thực hiện đầu tư (bao gồm cả năng lực của các nhà thầu tham gia thiết kế, thi công, công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình).

– Tăng cường công tác kiểm tra về an toàn đập của các công trình hồ chứa do địa phương quản lý, các công trình không bảo đảm an toàn phải ngừng tích nước nhằm bảo đảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn các hồ chứa gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi) trước ngày 25/7/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 043.7335704; Fax: 043.7335703

Email: [email protected]

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trên để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Văn Thắng

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *