Tổng hợp

Công văn 2268/TCHQ-CCHĐH

Công văn 2268/TCHQ-CCHĐH

Công văn 2268/TCHQ-CCHĐH về vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

Bạn đang xem: Công văn 2268/TCHQ-CCHĐH

Số: 2268/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của DNCX

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Ban Cải cách hiện đại hóa nhận được công văn số 991/HQHN-GSQL ngày 22/4/2013 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc vướng mắc khi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012. Nội dung vướng mắc mà công văn phản ánh, Ban Cải cách hiện đại hóa đang phối hợp với các đơn vị để xử lý.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo cho các Cục Hải quan TP.Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
-Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Trần Quốc Định

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *