Tổng hợp

Công văn 2298/BHXH-CSXH

Công văn 2298/BHXH-CSXH

Công văn 2298/BHXH-CSXH năm 2013 thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Công văn 3950-CV/BTCTW và 4711-CV/BTCTW do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

Bạn đang xem: Công văn 2298/BHXH-CSXH

Số: 2298/BHXH-CSXH
V/v thực hiện chế độ BHXH theo Công văn số 3950-CV/BTCTW và số 4711-CV/BTCTW

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2013

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
– Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
– Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ.

Căn cứ Công văn số 3950-CV/BTCTW ngày 20/12/2012 và số 4711- CV/BTCTW ngày 16/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ đại hội các cấp của Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị thực hiện như sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5905/BHXH-CSXH ngày 31/12/2010 của BHXH Việt Nam để giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm có đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ, Hướng dẫn số 40- HD/BTCTW ngày 29/10/2010, Công văn số 3950-CV/BTCTW ngày 20/12/2012 và số 4711- CV/BTCTW ngày 16/5/2013 của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Trung tâm Thông tin: Điều chỉnh các chương trình phần mềm liên quan đến việc giải quyết hưởng chế độ hưu trí và quản lý đối tượng theo hướng dẫn tại Công văn số 5905/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam đối với các trường hợp quy định tại Công văn số 3950-CV/BTCTW và số 4711-CV/BTCTW; triển khai và hướng dẫn thực hiện các chương trình phần mềm cho BHXH các tỉnh, thành phố để thực hiện.

3. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam: Theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện các nội dung liên quan đã được hướng dẫn tại Công văn số 5905/BHXH- CSXH đối với các trường hợp quy định tại Công văn số 3950-CV/BTCTW và số 4711-CV/BTCTW nêu trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo BHXH Việt Nam để hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Thị Xuân Phương

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *