Tổng hợp

Công văn 2307/VPCP-KGVX

Công văn 2307/VPCP-KGVX

Công văn 2307/VPCP-KGVX về Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 2307/VPCP-KGVX
Về Đề án Phát triển nguồn nhân
lực vùng dân tộc và miền núi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Bạn đang xem: Công văn 2307/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

– Ủy ban Dân tộc;
– Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ,
Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Tờ trình số 32/TTr-UBDT ngày 31 tháng 10 năm 2011 về việc phê duyệt Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi đến năm 2015, định hướng 2020; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 1143/BKHĐT-CLPT ngày 01 tháng 3 năm 2012), Bộ Nội vụ (Văn bản số 676/BNV-TH ngày 28 tháng 02 năm 2012), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý không ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

2. Giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu làm rõ các vấn đề bất hợp lý, cần khắc phục trong chính sách phát triển giáo dục, đào tạo đối với đồng bào người dân tộc hiện nay; đề xuất danh mục các chính sách cần điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn 2012 – 2020 để phát triển giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các vùng dân tộc, miền núi, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương và cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: PL, ĐP, KTTH, Cổng TTĐT;
– Lưu: Văn thư, KGVX (4). VM 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Đăng bởi: BNC.Edu.vn

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *